var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "//hm.baidu.com/hm.js?f5f067457dfb7e02e508f701b65110bc"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

相关资料
站内热点

AA_SAP中在建工程金额一正一负转资的解决方法

更新日期:2011-04-04  作者:陆大春

测试资产中如果两笔在建工程,一笔为负,一笔为正,在在建工程结算时,系统会提示金额的正负号不同。
解决办法是手工将两笔转为一笔。

 

免费下载链接:      查看附件打开密码
没有可下载的附件,请直接另存本页!

TAG:
友荐云推荐